Algemene voorwaarden

Overeenkomst, offerte & bevestiging

 • Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Het feit dat wij mogelijks andere voorwaarden overeenkomen of een handelswijze hebben die verschillend is van één of meerdere clausules van onderhavige  algemene voorwaarden, betekent geenszins dat wordt afgezien van het voordeel van de andere clausules van gezegde algemene voorwaarden.
 • Onderhavige voorwaarden primeren op gebeurlijke algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden, van de opdrachtgever.
 • Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Opdrachten dienen door beide partijen schriftelijk worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer enkel nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
 • Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door de opdrachtnemer te worden aanvaard.

De uitvoering van de overeenkomst

 • De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 • De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 • Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van DNS wijzigingen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever om te voldoen aan wettelijke normen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
 • Alvorens tot productie of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste ontwerpen, softwareversies of andere fabrikaten te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Inschakelen van derden

 • Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
 • Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
 • Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Rechten van intelletuele eigendom en eigendomsrechten

 • Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - na betaling van de laatste schijf toe aan de opdrachtgever. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtgever daartoe bevoegd.
 • Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 • Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, prototypes, softwareversies en andere fabrikaten of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 • De opdrachtnemer behoudt het recht om afbeeldingen of foto's van het eindproduct te gebruiken en te publiceren.
 • Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Bijkomende kosten

 • Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, na schriftelijk goedkeuren voor vergoeding in aanmerking.
 • Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

Betaling

 • Onze facturen zijn steeds binnen een periode van 15 dagen betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Antwerpen. Deze facturen zijn contant betaalbaar bij het uitreiken en bij voortijdige betaling kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige korting.
 • Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een moratoire rente verschuldigd gelijk aan 1% per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van €75,00 en een maximum van €1.875,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Wij behouden ons het recht voor een hogere vergoeding te eisen, onder de verplichting in dat geval het bestaan en de omvang van het door nalatigheid van de opdrachtgever veroorzaakte nadeel aan te tonen. Het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag machtigt ons eveneens ertoe de onderhanden zijnde transacties op te schorten voor wat de nog te verrichten opleveringen betreft en dit zonder de minste formaliteit en onder voorbehoud van schadevergoeding. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden al de openstaande bedragen, welke ook de overeengekomen betalingsvoorwaarden ervan mogen zijn, onmiddellijk eisbaar. Wanneer in afwijking van het bovenstaande toch afbetalingstermijnen worden toegestaan, worden de nog niet vervallen termijnen opeisbaar bij de eerste wanbetaling.
 • De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Leverings- of afwerking termijnen

 • Leverings-of afwerking termijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding.

Klachten

 • Alle klachten dienen de opdrachtnemer ter kennis gebracht te worden binnen de acht (8) dagen na de levering of voorlopige oplevering in een omstandig en aangetekend schrijven.
 • Klachten met betrekking tot de facturatie dienen eveneens op dezelfde wijze binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van de factuur te worden gedaan. Na deze termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk en is de opdrachtnemer niet meer gehouden ze in acht te nemen.
 • Geen enkel klacht machtigt de opdrachtgever ertoe betaling uit te stellen noch de modaliteiten te wijzigen.

Eigendomsvoorbehoud

 • In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de koopwaren eigendom van de opdrachtnemer tot aan de volledige betaling van de prijs, intresten en eventuele kosten, door de opdrachtgever.
 • Het risico gaat evenwel over op de opdrachtgever na levering.
 • De betaalde voorschotten blijven de opdrachtnemer ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Geheimhouding

 • Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Opzeggen / ontbinden

 • Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer die zich de mogelijkheid voorbehoud zijn toestemming hiertoe te weigeren.
 • Opdrachten met een periodiek karakter, onafhankelijk of deze voorafgaandelijk volledig dan wel in delen werd gegeven, kunnen slechts worden beëindigd mits het in acht nemen van een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer verzonden.
 • Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 • De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Aansprakelijkheid

 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
 1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
 2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
 3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
 5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
 6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) ontwerp of software versie achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) ontwerp of software versie wel waarneembaar zouden zijn geweest.
 • Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
 1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.
 • De opdrachtnemer heeft altijd de keuze het werk te herdoen dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Rechts- en forumkeuze

 • Op alle door ons afgesloten verbintenissen zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn. Deze bepaling geldt in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd. Bij geschillen of betwistingen zijn naargelang het geval alleen de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd.